Piątek, 23 Luty 2018 r.
Imieniny: Damiana, Romana, Romany
Liczba odwiedzin 930723
   
   
   
   
   
Akty Prawne

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z aktami wykonawczymi
 -
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z aktami wykonawczymi
 -
Ustawa o działalności leczniczej z aktami wykonawczymi
 -
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z aktami wykonawczymi
 -
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
 -
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych  -
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne  -